“Пътконсулт – 2000” ЕООД е регистрирана в Софийски градски съд с Фирмено дело № 11180/28.09.1999 год. Дейността на дружеството обхваща всички видове консултантски услуги в областта на пътната инфраструктура

Кои сме ние?

„ПЪТКОНСУЛТ 2000”

“Пътконсулт – 2000” ЕООД е регистрирана в Софийски градски съд с Фирмено дело № 11180/28.09.1999 год.
Дейността на дружеството обхваща всички видове консултантски услуги в областта на пътната инфраструктура: 

  • независим строителен надзор;
  • проектиране ново строителство, рехабилитации/ реконструкции : предпроектни проучвания, идейни, технически и работни проекти.
  • обследване на  на пътища и улици - пътни настилки, съоръжения,    принадлежности.  Оценки на състоянието. Експертизи;
  • проучване на автомобилното  движение;
  • изготвяне на тръжни документации и консултации при провеждане на тръжни поцедури;
  • изготвяне на доклади за съотвествие на проекти за пътни обекти;
  • предивестиционни проучвания (икономически анализи за оценка на инвестициите)  за  изграждането на нови пътища, ремонт  и  поддържане  на пътни  обекти/мрежи -  техническо и финансово планиране;
  • изготвяне на технически паспорти за обекти от пътната инфраструктура. Консултации в областта на управлението на пътни мрежи;


“Пътконсулт 2000” ЕООД има държавен лиценз № ЛК –000176 / 04.10.2004 год. за упражняване на консултантска дейност съгласно изискванията на Закон за устройство на територията.  Лицензирани  сме и съгл. EN ISO  9001/2000 за управление на качеството.

На постоянен трудов договор във фирмата работят 38 специалисти. Някои от тях са със значителен международен опит.  Те са инженери - експерти в супервизия и проектиране на големи инфраструктурни обекти, пътища, мостове и други пътни съоръжения.

Специалистите на „Пътконсулт 2000” имат опит по управление на проекти, изпълнявани по договорните условия за строителни работи на ФИДИК, а също така и съгласно българското законодателство /ЗУТ/. Контролират прилагането  на българските и международни стандарти и технически спецификации. Извършват мониторинг на дейността по здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

Екипи на фирмата изпълняват супервизия в проекти на програмите “Транзитни пътища”, ФАР, ИСПА, САПАРД, финансирани от Европейската банка за развитие и възстановяване, Европейската инвестиционна банка, предприсъединителните фондове на ЕС, кохезионниите фондове на ЕС, от бюджета на правителството . Основни наши клиенти са МРРБ, МТ, Фонд републиканска пътна мрежа, Общини.

  
      
                                         Пътконсулт 2000
Всички специалисти са с много добра компютърна подготовка, използват специализиран софтуер за проектиране, отчитане на извършени строителни дейности и процедури по искове. Част от специалистите   ползват английски език, френски, немски имат добри познания по технически английски.

Фирмата  има регионални офиси в градовете Пловдив, Смолян, Стара Загора, Сливен, Велико Търново, Плевен, Силистра.  Всички те са обезпечени с  необходимите мобилни и стационарни и технически и комуникационни средства за изпълнение на задачите си, в т. ч. компютърна техника и софтуер.

Общата стойност на обектите, на които фирмата  е извършвала супервизия е 157 273 000 лв, а стойността на изпълнените консултантски услуги е 2 450 000 лв. Фирмата има добри референции от Възложителите.
Фирмата е с добри финансови резултати. От създаването й през 2000 год  не е регистиран отрицателен финансов резултат.
Членове сме на Браншова камара “Пътища”.