Specialists' Patkonsult 2000 have experience in project management performed by the terms of works of FIDIK and also according to local legislation / ZUT. Oversee the implementation of local and international standards and technical specifications. Monitor the activity of healthy working conditions, protect the environment.
Projects

ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЛОТ 6А – ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО


Специалистите на „Пътконсулт 2000” имат опит по управление на проекти, изпълнявани по договорните условия за строителни работи на ФИДИК.

Contacts

ул. “Дойран” № 9А, 1680 София
тел : 02 / 958 58 49, 02 / 958 64 84, факс: 02 / 958 64 77
e-mail: s.nikolova@patconsult.net

Who are we?

Специалистите на „Пътконсулт 2000” имат опит по управление на проекти, изпълнявани по договорните условия за строителни работи на ФИДИК, а също така и съгласно българското законодателство /ЗУТ/. Контролират прилагането  на българските и международни стандарти и технически спецификации. Извършват мониторинг на дейността по здравословни условия на труд, опазване на околната среда.
Екипи на фирмата изпълняват супервизия в проекти на програмите “Транзитни пътища”, ФАР, ИСПА, САПАРД, финансирани от Европейската банка за развитие и възстановяване, Европейската инвестиционна банка, предприсъединителните фондове на ЕС, кохезионниите фондове на ЕС, от бюджета на правителството . Основни наши клиенти са МРРБ, МТ, Фонд републиканска пътна мрежа, Общини.
Специалистите на „Пътконсулт 2000” имат опит по управление на проекти, изпълнявани по договорните условия за строителни работи на ФИДИК, а също така и съгласно българското законодателство /ЗУТ/. Контролират прилагането  на българските и международни стандарти и технически спецификации. Извършват мониторинг на дейността по здравословни условия на труд, опазване на околната среда.