За нас

ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през 2000 година. Дейността на дружеството обхваща консултантски услуги в областта на инфраструктурата:

 • Независим строителен надзор в съответствие със ЗУТ и ФИДИК;
 • Оценки за съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите в Република България
 • Одит по пътна безопасност
 • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за енергийни спестявания съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
 • Консултации при провеждане на тръжни процедури;
 • Изготвяне на технически паспорти и окончателни доклади за обектите.
 • Консултации в областта на управлението на пътни обекти;
 • Експертизи и обследване на пътища и улици.

Дружеството притежава Удостоверение № ЛК-0278 за извършване на консултантски услуги. Списъкът към удостоверението съдържа над 100 експерти, които могат да се включват в проектите, изпълнявани от дружеството.

Пътконсулт 2000 ЕООД е сертифицирано по стандарта за осигуряване на качество ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015, признати от TUV NORT CERT GmbH.

Екипи на фирмата са изпълнили супервизия за проекти, финансирани от предприсъединителните и кохезионни фондове на ЕС – Програмите ФАР, ИСПА, САПАРД, Транзитни пътища (I, II, III, IV и V), ОП „Региони в развитите“, ОП „Региони в растеж“, програми финансирани от Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и др..

Наши главни клиенти са:

 • Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на финансите;
 • Министерството на транспорта;
 • Агенция „Пътна инфраструктура”;
 • Общини на територията на България.

Проектите, по които се извършва супервизия включват Проектиране и/или изграждане на първокласни пътища от Републиканската пътна мрежа, общински пътища, нови пътни съоръжения, реконструкция на мостове, градска инфраструктура, улици и инженерни мрежи, ВиК системи, корекция на речни корита и брегоукрепване, укрепване на свлачища и тн..

ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД притежава богат опит в изпълнението на проекти, които се осъществяват в съответствие с българското строително законодателство – ЗУТ и/или FIDIC, както и при прилагането на българските и международни стандарти и технически спецификации, извършване на мониторинг на дейността по здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

Нашите експерти имат значителен международен опит в предоставяне на Консултантски услуги, при изпълнение на обекти по Договорните условия на ФИДИК – Червена и Жълта книга.

ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД е снабден с нужното оборудване – хард и софтуер, а също така с необходимите мобилни и стационарни и технически и комуникационни средства за изпълнение на задачите си. Дружеството има централен офис в София и офиси в градовете Пловдив, Плевен; Стара Загора, Сливен, Троян и Силистра. Всички те са обезпечени с необходимите мобилни и стационарни и технически и комуникационни средства за изпълнение на задачите си, в т. ч. компютърна техника и софтуер.

На постоянен трудов договор във фирмата работят над 20 специалисти с богат, дългогодишен опит в строителството, проектирането и строителния надзор. Експертите ни използват специализиран софтуер за проектиране, отчитане на извършени строителни дейности и процедури по искове.

От създаването й през 2000 год. Фирмата е със стабилни финансови резултати - не е регистриран отрицателен финансов баланс. Фирмата има добри референции от Възложителите, с които е работила.