Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01
„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1“

Изготвяне на Оценка за съответствието и осъществяване на строителен надзор при реализирането на инвестиционния проект: „Извършване на обследване за установяване на Техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвяне на технически Доклади и паспорти съгласно чл. 176б, ал.2 от ЗУТ на сгради на територията на гр. Пещера“.

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради:

  1. Златното кормило, ул.Цар Симеон„ №1 Вх.А и Вх.Б, Пещера
  2. Родопи, ул.Цар Борис I„№ 6 Вх.А и Вх.Б, Пещера
  3. Надежда, ул. Петър Стайков №2А и ул„Никола Дуров“ №10, Пещера
  4. Строител, ул.„Михаил Такев“Бл. № 3, Пещера
  5. Бор, ул. Михаил Такев № 1, Пещера
  6. Купена, ул. Михаил Такев № 37, Пещера

Въвеждане в експлоатация:
- Златното кормило, ул.Цар Симеон„ №1 Вх.А и Вх.Б - 23.02.2018г.
- Надежда, ул. Петър Стайков №2А и ул„Никола Дуров“ №10 - 23.02.2018г.
- Купена, ул. Михаил Такев № 37 - 29.12.2017г.

Обща стойност на проекта - 1 962 652.47 BGN
Собствено финансиране - 15 %
Финансиране от ЕС - 85.00 %