Лот 6 ОП "Региони в растеж" Път II-86 Пловдив-АсеновградОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-7.001-0015-S-01, Лот 6 на ОП „Региони в растеж“

СТРОЕЖИ: 1.Път II-86 Пловдив-Асеновград от км.14+860 до км.25+030, с обща дължина 10,170 км
2.Кръгово кръстовище „Асеновград“ при км. 25+100 на Път II-86

Възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА“

Консултант (строителен надзор): ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – ИРД“ гр. София Договор за консултантска услуга  ( строителен надзор ) № 16ДГ446/20.05.2016
Договор за упражняване на строителен надзор № РД-36-8 от 28.07.2017г
Обща стойност на Консултантските услуги са на Стойност  504 269.88 BGN без ДДС:

Строител: „ИСА 2000“ ЕООД гр. София Договор за строителство № РД-33-5 от 12.07.2017 г.
общата цена за изпълнение на строителството е 28 808 604,17 лв. без ДДС

Проектант: „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД гр. София
Договор за авторски надзор № РД-35-4 / 06.07.2016г.,

Строежът е първа категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.1, а) и л) от ЗУТ,
Съгласно Решение  № 302 от 20.04.2012 на Министерски съвет на РБ, Приложение 1, т.7,  Път II-86 в участък „I-8 - Асеновград“е обявен за обект с национално значение.

Основни документи

 • Разрешение за строеж:
  • № РС - 17 / 19.05.2016г. издадено от МРРБ. Допълнение към РС - Заповед № РС-29/10.05.2018 за Актуализация на отводняването. Допълнение към РС - Заповед № РС-13/12.03.2019 г. за изграждане на Кръгово кръстовище „Долни Воден“ при км. 23+020.
  • Разрешение за строеж № 59/08.03.2019 г, издадено от Гл.архитект на Община Асеновград за Кръгово кръстовище „Асеновград“ при км.25+100
 • Протокол /обр. № 2а/
  • от 02.08.2017 г. за Път II-86 Пловдив – Асеновград и;
  • от 28.03.2019 г. за Кръгово кръстовище „Асеновград“ при км.25+100
 • Констативен акт за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация /образец 15/ :
  • от 10.05.2019г за Път II-86 Пловдив – Асеновград
  • от 10.05.2019г за Кръгово кръстовище „Асеновград“ при км.25+100
  • Разрешение за ползване издадено от МРРБ-ДНСК: СТ-05-613/21.05.2019