ПСОВ-ТроянУпражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). По проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С061 от 11.12.2012 г., финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност

Консултанта – Строителен надзор -ДЗЗД ”ПК 2000 - АКВА”
със съдружници: „Пътконсулт 2000“ ЕООД - водещ партньор, и „Акваинс“ ЕООД,
Договор за консултантски услуги: №DIR-51011116-C061-U-12 от 22.10.2013 г. с Община Троян

Обектът е изпълнен въз основа на две разрешения за строеж, които включват три етапа с общо 23 подобекта (първи етап - 5 бр. подобекти; втори етап - 12 бр. подобекти; трети етап - 6 бр. подобекти).
Изпълнените СМР по етапи са както следва:
Изпълнените СМР по етапи са както следва:

I етап

  • Канализационна мрежа с обща дължина- 4924 м ,
  • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина - 928 м,

II етап;

  • Канализационна мрежа с обща дължина - 7876 м ,
  • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина - 4996 м,

III етап

  • Канализационна мрежа с обща дължина - 7734 м,
  • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа обща дължина - 930 м,

Строежът е втора категория, съгласно чл.4, ал.2., буква „б”, т.2 и т.З на Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията.

Стойност на СМР по договор за строителство - 18 718 607,69 лв. без ДДС.
Стойност на договора за строителен надзор - 354 000 лв. без ДДС.
Начало на консултантските услуги, съгласно договора - 22.10.2013 г.
Край на дейностите - Разрешение за ползване на строежа № СТ 05-1846/23.10.2015 г.