АМ "Калотина - София", СОП 2Западната дъга на Софийския околовръстен път, участък 2

АМ „Калотина-София” – ЛОТ 1, Западна дъга на СОП, участък 2 – път ІІ-18 СОП в участъка от км 0+780 до км 6+308,17
Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, който на територията на Република България свързва Видин с Кулата. С нейното изграждане се постига устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Построен, обектът ще осъществява връзка от и към Република Сърбия с изграждащия се магистрален пръстен в Република България, като ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Така ще се хомогенизира транзитния поток посока Север - Юг.

Изпълнител на СМР: ДЗЗД“ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА”,
с участници в обединението: „Джи Пи Груп” ООД, „Автомагистрали – Черно море” АД, „Пътстройинженеринг” АД.
Договор за строителство №РД 33-24/21.10.2015 г.
Стойност на договора: 101 999 866,65 лв с ДДС.
Срок за изпълнение: 10 месеца.

Изпълнител на строителния надзор: Сдружение “София Запад 2013”,
с участници в обединението: „Пътконсулт 2000” ЕООД, „Рутекс” ООД, „Трансконсулт БГ” ООД, „ИРД инженеринг С.р.л.”
Договор №РД 36-26/21.10.2015 г.
Стойност на договора: 719 040,00 лв с ДДС.

Проектант: „Ню ИТ и Инженеринг“ ООД, гр. София
Авторски надзор: „Алве Консулт“ ЕООД, гр. София

Технически параметри на обекта:

Директно трасе:

 • от км 0+780 до км 1+050 – габарит 46,00 м - 6 ленти за движение, 2 локални платна и 2 тротоара;
 • от км 1+050 до км 6+308,17 – габарит 26,50 м – 6 ленти за движение.
 • Проектна скорост: 80 км/h
 • Големи съоръжения:
  • надлез при км 1+462.56 над бул. „Стефансон”
  • надлез при км 3+176.56 над бул. „Ломско шосе” при п.в. „Ломско шосе”
  • надлез по пътя за с. Мрамор над СОП при км 3+996.39
  • надлез над СОП при км 5+108.96 по ССТ

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативни програми „Транспорт” 2007-2013 г. и „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Поради реализирано закъснение при стартиране на дейностите по изпълнение на участък 2 от проекта, на ХIII Комитет за наблюдение на ОП „Транспорт“, участък 2 е предложен за фазиране. Дейностите за участъка, които не е възможно да бъдат изпълнени в срока на ОПТ 2007-2013 г., са предложени за включване в обхвата на ОПТТИ 2014-2020 г.

Разрешение за строеж: № РС-98 / 16.10.2015г.
Начало на строителните работи - Протокол №1 / обр. 2а от 04.11.2015г.
Участъка е пуснат за движение на 13.09.2016
СМР са приключили с Акт обр. 15 от 28.06.2019
Разрешение за строеж ........................