Строителен надзор, съгласно ЗУТ и Инженер по ФИДИК - Червена книга

Консултант - строителен надзор, съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и Инженер, съгласно Договорните условия на ФИДИК - Червена книга.
За обект: „Рехабилитация на водопроводната мрежа и реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр.Видин”,
Строителна стойност 44 385 184,80 лева.
Стойността на договора за строителен надзор е 698 000 лв.

Консултант: ДЗЗД ’’ПК2000 - АКВА” със съдружници: Водещ партньор „ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД, и „АКВАИНС” ЕООД,
Договор за Консултантски услуги № АО-02-15- 176/13.09.201 Зг. с Община Видин

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда - 2007-2013” (ОПОС).
Изградени са пет подобекта както следва:

  • Рехабилитацията на водопроводната мрежа
  • Реконструкцията и разширение на канализационната мрежа
  • Напорен канал на КПС №1 до ПСОВ
  • Рехабилитация на КПС №1
  • Рехабилитация на КПС №5

Разрешение за ползване: РП № СТ-05-2293 / 11.12.2015