ОП "Региони в растеж" Лот 22 "Рехабилитация на път III-866 - Кричим - Михалково"Проектът BG16RFOP001-7.001-0022-S-01 Лот 22 „Рехабилитацията на път III-866 Михалково – Граница ОПУ Смолян“ от км 66+857 до км 88+050 с обща дължина 21.193 км – Област Смолян“

Проекта се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Финансирането от Европейския съюз е 85% а националното съфинансиране е 15%.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София
Строителен надзор: „Пътконсулт 2000“ ЕООД – гр. София
Изпълнител: „ИСА 2000“ ЕООД – гр. София
Авторският надзор : „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД

Стойност на СМР 24,5 мил. Лева без ДДС
Договор за СМР № РД-33-10/09.07.2018 г.,
Договор за строителен надзор № РД-36-8 / 23.07.2018г.

Разрешение за строеж: РС-14 / 22.03.2018г.
Начало на СМР за Лот 22 – протокол обр. 2а от 23.08.2018г.
Срокът за изпълнение е 15 месеца.

Третокласният път е основна пътна връзка за жителите на Михалково, Кричим и Девин с град Смолян и к. к. „Пампорово“. Пътният участък осигурява и бърз достъп до път І-8 Пазарджик - Пловдив.
Участъкът започва от кръстовището за стената на яз. „Цанков камък“ при Михалково и преминава покрай язовир „Въча“ (от км 66+857 до км 88+050). Участъкът е с дължина 21,1 км и в него е извършена подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтиран е мостът над река Чурековска в село Михалково. Проектът включва и изграждане на укрепителни стени от дясно, по цялата дължина на пътния участък с височина от 1,00 до 3,00 м. Изпълнени са конзолни уширения, нови подпорни стени и ремонт на съществуващите стени от лявата страна. В някои участъци от пътя са монтирани високоякостни мрежи за предотвратяване свличането на камъни и земни маси.

Проектна скорост – 30 км/ч.
Габарит – Г9; настилка 6,5 и банкети 2х1,25