ОПР в растеж – Лот 23Рехабилитацията на път III-866 Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341 с обща дължина 15.291 км – Области Пловдив и Смолян
Проектът BG16RFOP001-7.001-0023-S-01 Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341“ се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Финансирането от Европейския съюз е 85% а националното съфинансиране е 15%.

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София
Строителен надзор: „Пътконсулт 2000“ ЕООД – гр. София
Изпълнител: „Автомагистрали – Черно море“ АД
Подизпълнител на СМР „ИСА 2000“ ЕООД – гр. София
Авторският надзор : „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД

Стойност на СМР 19 мил. Лева без ДДС
Договор за СМР № РД-33-12/14.08.2018 г.
Договор за строителен надзор № РД-36-9 / 15.08.2018г.

Разрешение за строеж: РС-48 / 31.07.2018г.
Начало на СМР за Лот 23 – протокол обр. 2а от 30.08.2018г.
Срокът за изпълнение е 15 месеца.

Третокласният път е основна пътна връзка за жителите на Михалково, Кричим и Девин с град Смолян и к. к. „Пампорово“. Пътният участък осигурява и бърз достъп до път І-8 Пазарджик - Пловдив.

Участъкът е от изхода на Кричим до яз. „Въча“ (от км 88+050 до км 103+341). С изпълнението на проекта се подобриха технико-експлоатационните характеристики на третокласния път и се постигна еднородност на пътната настилка. Основните дейности, които са изпълнени са изграждане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътя, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Бяха изградени подпорни и укрепителни стени с различна височина, както и укрепване на откосите с високоякостни мрежи. Бяха ремонтирани 4 големи мостови съоръжения и тунела „Кричим”, с дължина 130 м. В тунела бяха изградени хидроизолационна и дренажна система, нова пътна настилка, тротоари, енергоефективна осветителна система и др.

Проектна скорост – 30 км/ч.
Габарит – Г9; настилка 6,5 и банкети 2х1,25